Priru?nik o otvorenoj lokalnoj samoupravi i javnoj etici: dobrodošli u bE-Open

bE-Open je razvio Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope. Ovaj mrežni alat ima za cilj da podrži sve aktere lokalne i regionalne uprave u njihovim naporima da poboljšaju kvalitet lokalne demokratije u svojim selima, gradovima i regionima, kao i sve gra?ane koje zanima javna etika, odgovornost, transparentnost i u?ešc?e gra?ana.

Lokalne samouprave imaju odre?eni stepen autonomije u raspodjeli resursa, igraju posredni?ku ulogu u odnosu na centralne vlasti i predstavljaju prvu instancu za kontakt izme?u gra?ana i izabranih predstavnika. Oni stoga igraju klju?nu ulogu u izgradnji povjerenja gra?ana i podsticanju participativnog odlu?ivanja, što je osnova za efikasno funkcionisanje svake vlade. Profesionalizam i integritet lokalnih uprava i administracija i njihova sposobnost da funkcionišu na transparentan i odgovoran na?in nesumnjivo c?e dovesti do kvalitetnih, pravi?nih i ravnopravnih usluga gra?anima.Brzi pristup

Javna etika i odgovornost

Transparentnost

U?eš?e gra?ana

Rizici od korupcije