Priručnik o otvorenoj lokalnoj samoupravi i javnoj etici: dobrodošli u bE-Open

bE-Open je razvio Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope. Ovaj mrežni alat ima za cilj da podrži sve aktere lokalne i regionalne uprave u njihovim naporima da poboljšaju kvalitet lokalne demokratije u svojim selima, gradovima i regionima, kao i sve građane koje zanima javna etika, odgovornost, transparentnost i učešće građana.

Lokalne samouprave imaju određeni stepen autonomije u raspodjeli resursa, igraju posredničku ulogu u odnosu na centralne vlasti i predstavljaju prvu instancu za kontakt između građana i izabranih predstavnika. Oni stoga igraju ključnu ulogu u izgradnji povjerenja građana i podsticanju participativnog odlučivanja, što je osnova za efikasno funkcionisanje svake vlade. Profesionalizam i integritet lokalnih uprava i administracija i njihova sposobnost da funkcionišu na transparentan i odgovoran način nesumnjivo će dovesti do kvalitetnih, pravičnih i ravnopravnih usluga građanima.Brzi pristup

Javna etika i odgovornost

Transparentnost

Učešće građana

Rizici od korupcije