Guvernarea deschis? la nivel local ?i etica public?: bine a?i venit pe platforma bE-Open

Platforma bE-Open a fost creat? de Congresul Autorit??ilor Locale ?i Regionale al Consiliului Europei. Acest instrument online î?i propune s? sprijine eforturile tuturor actorii implica?i în guvernan?a de la nivel local ?i regional în vederea îmbun?t??irii calit??ii democra?iei locale în satele, ora?ele ?i regiunile lor, precum ?i orice cet??ean interesat de etica public?, responsabilitate, transparen?? ?i participarea civic?.

Administra?iile locale beneficiaz? de un anumit grad de autonomie în ceea ce prive?te distribuirea resurselor, joac? un rol intermediar în guvernele na?ionale ?i reprezint? prima interfa?? între cet??eni ?i ale?ii locali. Prin urmare, acestea joac? un rol crucial în consolidarea încrederii cet??enilor ?i în promovarea procesului decizional participativ, care st? la baza func?ion?rii unei guvern?ri eficiente. Profesionalismul ?i integritatea administra?iilor locale ?i capacitatea acestora de a func?iona într-o manier? transparent?, receptiv? ?i responsabil? vor conduce, f?r? îndoial?, la servicii îmbun?t??ite, corecte ?i echitabile pentru cet??eni.Acces rapid

Etica public?

Transparen?a

Implicarea civic?

Riscurile corup?iei